Chính sách hoàn tiền

* Chính sách huỷ vé:
> thời gian huỷ vé trước 24h thời điểm xe khởi hành: không mất phí
> thời gian huỳ vé 12 tiếng > 24 tiếng trước thời điểm xe khởi hành: mất 50% giá vé
> thời gian huỷ vé từ 0> 12 tiếng trước thời điểm xe khời hành: mất 100% giá vé
> Ra muộn không kịp giờ xe chạy: mất 100% giá vé