​Tổng quan về Hạ Long Travel Limousine:

Thứ Tư, 24/6/2020| 18:59

Công ty C? ph?n Du l?ch và d?ch v? Qu?c t? H? Long là don v? ho?t d?ng trong linh v?c v?n t?i hành khách ch?t lu?ng, uy tín du?c d?t lên hàng d?u.
Ha Long Travel Limousine tuy?n Hà N?i - H? Long là tuy?n tr?ng di?m Công ty dua vào khai thác k?t h?p ph?c v? nhu c?u di l?i c?a ngu?i dân d?a phuong, khách di công vi?c hay tham quan du l?ch gi?a Hà N?i và H? LongV?i dòng xe Limousine VIP 9 ch? d?ng c?p b?n thu?ng d?nh l?n d?u tiên xu?t hi?n trên tuy?n Hà N?i - H? Long du?c dua vào khai thác cùng v?i ch?t lu?ng ph?c v? chuyên nghi?p, Ha Long Travel Limousine cam k?t dem d?n cho Khách hàng d?ch v? t?t nh?t, mang d?n s? ti?n l?i và tho?i mái cho chuy?n di c?a Quý khách.
 

 

 

Tri?t lý kinh doanh c?a chúng tôi là“S? hài lòng c?a Quý khách là thu?c do thành công c?a Chúng tôi”!

L?a ch?n d?t xe c?a chúng tôi, Quý khách hàng s? du?c tr?i nghi?m nh?ng d?ch v? t?t nh?t các tiêu chu?n vàng trong dòng xe Limousine bao g?m:
 

 - Xe Limousine VIP 9 ch? và 11 ch? d?ng c?p 5 sao
 - N?i th?t ti?n nghi, sang tr?ng, h? th?ng gh? massage hi?n d?i
- Xe dua dón khách t?n noi trong n?i thành Hà N?i và H? Long
 - KHÔNG b?t khách d?c du?ng, ng?i dúng s? gh?
 - MI?N PHÍ khan l?nh, nu?c u?ng
 - TRANG B? ti?n nghi d?y d? Wifi 4G,? s?c, tivi màn hình LED, h? th?ngâm thanh s?ng d?ng.
 - KHÔNG d?i giá, tang giá ngày l? t?t.
 - D?CH V? tu v?n và CSKH nhi?t tình, chuyên nghi?p.
 - Ð?I NGU lái xe du?c dào t?o chuyên nghi?p, nhi?u nam kinh nghi?m, nhi?t tình, chu dáo, luôn d?t s? an toàn cho khách hàng lên hàng d?u.
Liên h? d?t xe : 1900.0381 - 024.7300.4383
Top