Dịch vụ cho thuê xe hợp đồng

Thứ Sáu, 29/1/2021| 20:29

 Cho thuê xe VIP Huyndai Solati Limousine 11 ch?

Ch? ng?i:10 ch?

N?i thành:2,500,000 d/ngày

Sân bay:1,200,000 d/lu?t

Theo km:15,000 d/km

Thuê tháng:58,000,000 d/tháng

 

D?ch v? cho thuê xe h?p d?ng uy tín c?a H? Long Travel Limousine

Khi có b?t c? nhu c?u thuê m?t chi?c xe Limousine sang tr?ng d?ng c?p ph?c v? cho công vi?c hay t?n hu?ng nh?ng kho?nh kh?c di choi v?i gia dình, quý khách hàng hãy tìm d?n d?ch v? cho thuê xe h?p d?ng c?a H? Long Travel limousine d? có du?c s? ph?c v? t?n tình và ch?t lu?ng nh?t. Ðây du?c xem là noi cho thuê xe uy tín và ch?t lu?ng t?t nh?t t?i Hà N?i và H? Long.

 

VÌ SAO KHÁCH HÀNG NÊN CH?N H? LONG TRAVEL LIMOUSINE

1. H? LONG TRAVEL LIMOUSINE có các m?u xe d?i m?i nh?t, ti?n nghi nh?t, du?c ki?m tra - cham sóc - b?o trì c?n th?n, d?m b?o an toàn cao nh?t cho khách hàng.
2. Ð?i ngu tài x? giàu kinh nghi?m và du?c ki?m tra s?c kh?e liên t?c.
3. Giá cho thuê xe h?p lý nh?t.
4. D?ch v? chuyên nghi?p: Chúng tôi cam k?t dem d?n cho b?n d?ch v? t?t nh?t: dón khách dúng gi?, lái xe an toàn, c?n th?n, cham sóc khách hàng chu dáo.

D?ch v? ch?t lu?ng, mang d?n s? tho?i mái cho khách hàng là m?c tiêu hàng d?u c?a công ty chúng tôi.

 

Liên h? thuê xe H?p d?ng

Hotline: 0975.93.2468/ 0973.649.541

Email: xehalong.vn@gmail.com

 

Top