Đi Limousine 'xưa' rồi, giờ trên khoang Hạng Thượng Đỉnh mới 'sang'

Thứ Tư, 24/6/2020| 14:43

Những năm gần đây, cái tên xe Limousine đã dần đi vào lựa chọn quen thuộc của nhiều hành khách. Sự thật, xe Limousine đã nâng tầm ngành vận chuyển hành khách sang một trang mới, tuy nhiên với cái “mác Limousine” ở tem xe không ít nhà xe đã không đầu tư đúng chuẩn mực nhưng vẫn thu vé với giá cao.

Khoang gh? du?c mô ph?ng theo gh? Zero G– Phi tr?ng l?c c?a co quan hàng không vu tr? M? (NASA)

 

M?i dây, H? Long Travel dã d?u tu dàn DCar H?ng Thu?ng Ð?nh“siêu kh?ng” nhu khoang gh? h?ng“First Class" trên máy bay, thành l?p hãng Hàng không 5 sao m?t d?t - H? Long“m? du?ng bay” Hà N?i - Qu?ng Ninh. C?t m?c này, du?c xem là bu?c ngo?t phát tri?n ngành v?n chuy?n hành khách cao c?p t?i d?a phuong, góp ph?n thúc d?y nhu c?u di l?i và du l?ch“sang ch?nh" c?a ngu?i dân d?a phuong và du khách.

V?nh H? Long, t? lâu dã là m?t cái tên huy?n tho?i khi nh?c v? du l?ch v?i c?nh d?p ng?t ngây cùng làn nu?c xanh nhu ng?c là th? khi?n bao du khách u?c ao khi xuân d?n hay hè v?. Gi? dây, du?c k?t n?i b?i hãng“Hàng không 5 sao m?t d?t” H? Long b?ng dòng xe DCar H?ng Thu?ng Ð?nh“siêu ch?t”. Hành khách hãy phân bi?t gi?a xe dán“mác Limousine” và DCar H?ng Thu?ng Ð?nh - H? Long d? t?n hu?ng dúng chu?n giá tr? Hàng không 5 sao khi mua vé.

 

Du l?ch sang ch?nh trên khoang gh? H?ng Thu?ng Ð?nh tuy?n Hà N?i - Qu?ng Ninh

 

Khoang gh? DCar H?ng Thu?ng Ð?nh, d?ng c?p t?o nên khác bi?t cho H? Long Travel

Hành khách du?c trang b? ch? ng?i tuong x?ng gh? H?ng nh?t (First Class) nhu trên máy may, DCar H?ng Thu?ng Ð?nh có khoang hành khách g?m 10 gh? du?c thi?t k? mô ph?ng theo gh? phi tr?ng l?c ZeroG c?a co quan hàng không vu tr? M? (NASA), v?i kinh nghi?m hàng ch?c nam ch? t?o phuong ti?n t?c d? cao, kh?ng d?nh dem d?n tu th? ng?i cân b?ng, giúp luu thông máu, gi?m m?t m?i trong nh?ng hành trình dài.

Các khoang gh? trên DCar H?ng Thu?ng Ð?nh còn du?c dúc nguyên kh?iôm lung, nâng d? c?t s?ng, tích h?p tính nang massage, co ch? tru?t ngã b?ng di?n, n?m trong m?t khoang riêng bi?t nên khi ngã lung s? không gây?nh hu?ng d?n gh? sau. Hành khách t?n hu?ng t?i da không gian và ti?ních trong 01 khoang riêng, mang tính cá nhân hoá t?o ra xu hu?ng di chuy?n“sang ch?nh" mà nh?ng xe g?n“mác Limousine” không làm du?c.

Khoang gh? H?ng Thu?ng Ð?nh t?i“Hàng không 5 sao m?t d?t” H? Long

 

Thi?t k? sang tr?ng - d?ng c?p, khác h?n dòng xe dán“mác Limousine”

Xuyên su?t hành trình, hành khách còn du?c tr?i nghi?m h? th?ng gi?i trí da phuong ti?n v?i màn hình?p tr?n c? l?n, giúp hành khách thu giãn trên“chuy?n bay”. Ð?ng c?p“Hàng không 5 sao” còn th? hi?n rõ qua các chi ti?t tinh t? nhu: C?a lùa lên xu?ng t? d?ng du?c m? r?ng ra h?t hành trình k?t h?p b? bu?c chân giúp hành khách lên xu?ng d? dàng; H? th?ng dèn LED?p tr?n ki?u Rolls - Royce và dèn trang trí xung quanh dem d?n không gian n?i th?t b?t m?t; Khoang hành lý r?ng rãi d? s?c ch?a vali cho toàn b? hành khách nh? vào thi?t k? thông minh d? t?n d?ng không gian bên du?i gh?.

Nh? dó, vi?c v?n hành“d?i bay” DCar H?ng Thu?ng Ð?nh, H? Long Travel dã chính th?c tr? thành m?t hãng“Hàng không 5 sao m?t d?t” d? nâng t?m cung du?ng du l?ch Hà N?i– Qu?ng Ninh.

 

M?i thông tin chi ti?t vui lòng liên h?

Hãng“Hàng không 5 sao m?t d?t” H? Long Travel Limousine

Hotline: 19000381

 

Top