Đặt vé Xe Limousine Hạ Long Đi Hà Nội đón trả tận nhà uy tín

Chủ nhật, 5/12/2021| 13:27

Hạ Long Travel Limousine- Là nhà xe Limousine Hạ Long đi Hà Nội uy tín được khách hàng đánh giá Top 3 nhà xe Limousine có dịch vụ tốt nhất tuyến xe Hà Nội - Hạ Long. Công ty chúng tôi cam kết dịch vụ 5 sao cho khách hàng khi đặt vé xe tại Hạ Long Travel Limousine.

Ð?t vé xe H? Long Travel Limousine: Chuyên tuy?n Hà N?i ↔?  H? Long d?ch v? d?ng c?p5 Sao, dua dón t?n noi qua t?ng dài  02473004383 và  Fanpage

B?NG GIÁ VÉ XE LIMOUSINE TUY?N H? LONGÐI HÀ N?I

?? GH? GI?A CÓ MASSAGE:270.000/NGU?I/LU?T
?? GH? CU?I CÓ MASSAGE: :250.000/NGU?I/LU?T
?? GH?Ð?U:220.000/NGU?I/LU?T

T?NGÐÀIÐ?T VÉ: 02473004383  - 1900.0381 

?? L?CH XE CH?Y: T? 05H - 20H Hàng ngày

05h - 06h - 07h - 08h - 09h - 10h - 11h - 12h - 13h - 14h - 15h -16h - 17h - 18h - 19h - 20h

T?ng th?i gian hành trình: 2 gi? 30 phút

Xe ch?y cao t?c Hà N?i - Cao t?c 5B Hà N?i - H?i Phòng - C?u B?chÐ?ng - H? Long

H? Long Travel Limousine- Là nhà xeLimousine H? Long di Hà N?i uy tín du?c khách hàng dánh giáTop 3 nhà xe Limousine có d?ch v? t?t nh?t tuy?n xe H? Long - Hà N?i.  Công ty chúng tôi cam k?t d?ch v? 5 sao cho khách hàng khi d?t vé xe t?i H? Long Travel Limousine.

T?i sao b?n nên ch?n H? Long Travel Limousine trên tuy?n Limousine H? Long di Hà N?i

1??Ðón tr? mi?n phí t?n noi HÀ N?I và H? LONG

2?? XeLimousine 9 ch? và 11 ch? Dcar Solati d?ng c?p 5 sao

3?? N?i th?t sang tr?ng ti?n nghi, d?ng c?p 5 sao,gh? Massage hi?n d?i

4??KHÔNGb?t khách d?c du?ng, ng?i dúng s? gh?

5?? KHÔNG tang giá d?ch v? ngày l?, t?t

6?? MI?N PHÍkhan l?nh, nu?c u?ng 

7?? TRANG B?ti?n nghi d?y d?Wifi 4G,tivi màn hình LED, h? th?ngâm thanh s?ng d?ng

8?? D?CH V?tu v?n và CSKH nhi?t tình, chuyên nghi?p

9?? Ð?I NGUlái xe du?c dào t?o chuyên nghi?p, nhi?u nam kinh nghi?m, nhi?t tình, chu dáo, luôn d?t s? an toàn cho khách hàng lên hàng d?u.

 Hà N?i - H? Long là 2 d?a di?m có m?t d? di l?i cao, hàng ngày có hàng nghìnvé xe khách, véxe Limousine du?c khách hàng d?t. Tuy nhiên tuy?n xe Hà N?i - H? Long có r?t nhi?u tuy?n xe dù, b?t khách d?c du?ng, th?i gian ch? d?i lâu, m?t m?i, b?t ch?t hành khách vì v?y xe Limousine Hà N?i H? Long và Limousine H? Long Hà N?i du?c nhi?u hành khách tìm d?n nh? d?ch v? d?ng c?p 5 sao, ph?c v? t?n tình chu dáo.

 H? Long Travel Limousinelà nhà xe Limousine dã và dang du?c nhi?u khách hàng l?a ch?n, tin dùng làm phuong ti?n di l?i gi?a Hà N?i và H? Long. V?i phuong trâm mang l?i s? an tâm, tin tu?ng cho khách hàng, xe Limousine Hà N?i H? Long luôn cam k?t các d?ch v? mà chúng tôi cung c?p.

Liên h? d?t vé t?i H? Long Travel Limousine

?? Van phòng Hà N?i:
-Ô s? 13, khu d?u giá X3, phu?ng C? Kh?i, qu?n Long Biên
- S? 131 Ph? V?ng, qu?n Hai Bà Trung
?? Van phòng H? Long: 207 Cao Th?ng, TP H? Long
Website:https://xehalong.vn/
Email: xehalong.vn@gmail.com
T?NGÐÀIÐ?T XE CHÍNH TH?C: 02473004383  - 1900.0381
T? khóa: Vé xe Limousine Hà N?i di H? long, Limousine H? Long di Hà N?i, Limousine Hà N?iÐi C?m Ph?, Limousine di H? Long,Limousine di Hà N?i,  Limousine Hà N?i di Qu?ng Ninh,  Limousine Qu?ng Ninh di Hà N?i,  Limousine di Qu?ng Ninh,  Limousine t?i H? Long

 

Top